วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัสติกคอนกรีต จากสี่แยก อบต.โคราช ถึงวัดท่าโป่ง หมู่ 5 บ้านหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านกกกอก ถึงทางเชื่อมสี่แยกทางรถไฟ หมู่ 7 บ้านกกกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมโภชน์ โฉสูงเนิน ถึงถนนเดิมบ้านนางเมี้ยน ภู่หาญ หมู่ 3 บ้านโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากโค้งบ้านนางศรีนวล สุดาทิพย์ ถึงบ้านนางทองคูณ แฉ่งสูงเนิน หมู่ 2 บ้านวังวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขษ 5683 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 61 0003 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0024 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำความสะอาดบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง