ขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)

  การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต

  โครงการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

  โครงการการรวมกลุ่มอาชีพจักสาน ทำไม้กวาด เพาะเห็ด ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ในตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2566