องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2564


จัดกิจกรรมบรรยายและอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ, การป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ,บทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16
2022-11-29