องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ  2565  ในระหว่างวันที่  11 - 13 พฤษภาคม 2565  โดยจัดบรรยายและฝึกอบรมในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช และศึกษาดูงานระหว่างวันที่  12 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักและหวงแหนในความงดงามของธรรมชาติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ

2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16
2022-11-29