องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 
  นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช  

โทรศัพท์ 081-879-0473
นายวิชิต  ปอยสูงเนิน

นายหล่า  สนสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
โทรศัพท์ 081-955-7754
โทรศัพท์ 089-580-0723
 
 
 
   นางสาวกัลยาณี  นวมสันเทียะ  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช  

โทรศัพท์ 085-759-8647