องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

     
   นายพัฒนา  สุพิน
 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
 

โทรศัพท์ 089-849-6262

 

 

นางถนอมจิต จิตตวชิรานนท์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช


โทรศัพท์ 065-119-6809
   
นายสำเริง  พูนสูงเนิน
นายสมพงษ์  หงส์สูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 087-879-3382
โทรศัพท์ 084-106-3436
   
นายอ่อง  บุญสูงเนิน
นายปราโมทย์  กรุมสูงเนิน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ 084-828-0716
โทรศัพท์ 093-489-4211
   
นางปราณี  แยบสูงเนิน
นายสุนันท์  อูสูงเนิน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  6  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  7
โทรศัพท์ 093-061-7459
โทรศัพท์ 087-877-1751