องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 
 

นางภิญโญ  ศิลปะ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวบุญเรือน  ต่วนชะเอม


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอรอุมา  สรารัมย์


หัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกเทวัญ  เชาว์วัลลิ์

นางสาวธิติมา  เซรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักทรัพยากรบุคคล

   
 
นางสาวชลธิศา  ฉินสูงเนิน นายสงคราม  ทับสูงเนิน   นายปิยะ  พงษ์สูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถยนต์

 

 
-ว่าง-
-ว่าง- นางศุภกานต์  ทองศรี
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป