องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
กองช่าง

นางภิญโญ  ศิลปะ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

     
  นายจะเด็ด  ไชยเสน   
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
นายสักตยา  เวิงจะบก


นายช่างโยธา