องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นางภิญโญ  ศิลปะ  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช   

โทรศัพท์ 081-878-9824

     
  นางสาวบุญเรือน  ต่วนชะเอม  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    

โทรศัพท์ 085-420-0359

   

 
 นางอรอุมา  สรารัมย์ นางองุ่น  เพ็งสูงเนิน  นายจะเด็ด   ไชยเสน 
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง 
โทรศัพท์ 089-189-0636
โทรศัพท์ 081-877-8109
โทรศัพท์ 089-280-3325
     
นางสาวบุญเรือน  ต่วนชะเอม   นายสำราญ  เสรีวงศ์เวช 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.083-418-0621
โทรศัพท์ 085-420-0359