องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางภิญโญ  ศิลปะ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

     
  นายสำราญ  เสรีวงศ์เวช   
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   
   
 
  นางสาวศิริวรรณ  เกษาวงศ์
   นักพัฒนาชุมชน