องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
พรบ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการงานพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว56 ลว. 24 มกราคม 2566 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม [ 31 ม.ค. 2566 ]64
2 หนังสือ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว78 ลว. 31 มกราคม 2565 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 15 ก.พ. 2565 ]41
3 คู่มือการปฏิบัติงาน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ [ 1 ต.ค. 2564 ]53
4 พระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2564 ]42
5 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2564 ]40
6 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 (7ฉบับ) [ 1 ต.ค. 2564 ]37
7 หนังสือ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว845 ลว.31 สิงหาคม 2564 อนุมัติยกเว้นและกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ [ 10 ก.ย. 2564 ]41
8 หนังสือ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว89 ลว.18 กุมภาพันธ์ 2564 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2564 ]39
9 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]200
10 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]199
11 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]202
12 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]190
13 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) [ 3 ธ.ค. 2557 ]208
14 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]203
15 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]198