องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ITA


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 .............................................. ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแผนฯ ที่จัดทำ จะจัดทำสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 เรียบร้อยแล้ว โดยแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบ มาพร้อมนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ( ลงชื่อ )............................................................ ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว :