องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ITA


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ให้หน่วยรับตรวจ ตามข้อ 3 (4) ซึ่งรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท ตามแบบแนบท้ายประกาศ โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดหาระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :