องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ITA


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) .............................................. ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแผนฯ จัดทำจะจัดทำสำหรับครุภัณฑ์ ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินอุดหนุน ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ และส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงิน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 1,011,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายบ้านเมืองเก่า – บ้าน นาตะโครก ) สีกั๊กตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ( ลงชื่อ )............................................................ ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เพิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว :