องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ข้าราชการและพนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารงานบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ติดต่อ - สอบถาม
 

  ชื่อ +


  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสาวภิญโญ  บุญโท
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
  ชื่อ +
นางสาวบุญเรือน  ต่วนชะเอม
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
 
  ชื่อ + นางอรอุมา  สรารัมย์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
  ชื่อ + นางองุ่น  เพ็งสูงเนิน 
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
  ชื่อ +
นายจะเด็ด   ไชยเสน 
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
  ชื่อ +  - รอบันทึกข้อมูล -
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
  ชื่อ +
นายสำราญ  เสรีวงศ์เวช 
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 044-249432
  อีเมล์ + admin@korat.go.th