องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
Knowledge Management : KM
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]79
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]86
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]93
4 การปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2564 ]88
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]69
6 กฎกระทรวง การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2564 ]136
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]134
8 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]141
9 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]134
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 8 ธ.ค. 2562 ]129
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 21 ต.ค. 2562 ]135
12 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 10 ต.ค. 2562 ]138
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]126
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]143
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]133
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]128
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]132
18 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]131
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]132
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]130
 
หน้า 1|2