องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
Knowledge Management : KM
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบแจ้ง/ร้องเรียน เรื่อง ขยะมูลฝอย [ 23 มิ.ย. 2566 ]34
2 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]41
3 คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม OneRabies Online [ 24 มี.ค. 2566 ]51
4 คู่มืองานธุรการ [ 9 ม.ค. 2566 ]41
5 คู่มือการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ม.ค. 2566 ]42
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]48
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]42
9 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
10 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]136
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]146
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]148
13 การปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2564 ]150
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]128
15 กฎกระทรวง การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2564 ]191
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]189
17 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]199
18 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]193
19 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 8 ธ.ค. 2562 ]190
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 21 ต.ค. 2562 ]197
 
หน้า 1|2|3