องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
Knowledge Management : KM
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 10 ต.ค. 2562 ]179
22 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]171
23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]184
24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]181
25 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]173
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]174
27 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]179
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]171
29 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]172
30 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2561 ]155
31 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]155
32 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2561 ]154
33 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]148
34 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]147
35 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 11 มิ.ย. 2561 ]149
36 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ต.ค. 2560 ]147
37 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 17 ต.ค. 2560 ]146
38 สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร [ 29 มิ.ย. 2558 ]160
39 ผังขั้นตอนโบนัสท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2558 ]166
40 สรุปวินัยเบื้องต้น [ 29 มิ.ย. 2558 ]159
 
|1หน้า 2|3